RYBÁŘSKÝ ŘÁD - RYBÁŘI BRANKOVICE, z. s.

 

Platnost:          od 4. 2. 2018

NA VODNÍ NÁDRŽI HLAVATKA JE POVOLEN LOV RYB POUZE NA POVOLENKU

 

Výdej povolenek

Celoroční povolenka může být vydána pouze pro členy spolku Rybáři Brankovice. Pro zájemce, kteří mají zájem lovit na naší vodě, jako hosté, je zde připravena povolenka:

Denní:                                                 

v případě chyť a pusť – 200 Kč, do 15 let na jeden prut – 100 Kč

v případě chyť a ber (1 ks ryby) – 350 Kč

Prodej povolenek v Obecním pohostinství dle otevírací doby a u pana Pavla Odrazila, Brankovice, Náměstí č. 73, tel: 737 371 366. Lovící je povinen, se seznámit s Rybářským řádem, který je vyvěšen v informační tabuli na hrázi nádrže a řídit se jeho body. Po ukončení lovu nám prosím své povolenky vhoďte do schránky, která je umístěna v informační tabuli na hrázi nádrže, děkujeme. V případě ulovení sumce s povolenkou chyť a pusť, nás prosím kontaktujte na jednom z níže uvedených čísel o přisvojení si sumce, děkujeme.

Počet a nakládání s úlovky

Zákaz přisvojení si ryb vyjma stanovené délky – vyjmenované ryby:

 • Kapr obecný                            od 45 cm do 65 cm
 • Amur bílý                                od 55 cm do 70 cm
 • Úhoř říční                                od 60 cm
 • Štika obecná                           od 50 cm                (doba hájení od 1. ledna do 15. června)                                                         
 • Candát obecný                        od 45 cm                (doba hájení od 1. ledna do 15. června)  
 • Sumec velký                            bez míry                (lov celoročně - pouze na bójku a nevrací se vodě)    
 • Jeseter                                      hájen celoročně!!!

Doba lovu

 • duben až září                             od 4:00 do 24:00 hodin
 • říjen až březen                           od 5:00 do 22:00 hodin

 

Kontrolu a dozor:

Může provádět pouze člen spolku Rybáři Brankovice, který se prokáže kartičkou Rybářská stráž, která je platná spolu s občanským průkazem. Chytající ( host, člen našeho spolku ) je povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Pokud se chytající dopustil přestupku proti tomuto řádu, nebo také zapůjčil nebo jinak postoupil, zneužil, pozměnil povolenku, chytal na nepovoleném místě, počínal si nepřístojně vůči rybářské stráži nebo jinak poškozoval hospodářské zájmy rybářství, bude nahlášen na Policii ČR pro pytláctví a může mu být uložena správní orgánem pokuta až do výše 5000 Kč.

 

Zákaz rybolovu

Zákaz rybolovu z tělesa hráze a přepadu.

Zákaz rybolovu v hájeném úseku – úsek od přítoku po konec ostrova vyznačeného cedulemi (trdliště).

Děti a mládež do 15 let nesmí lovit bez doprovodu dospělého (nad 18 let) a mohou chytat maximálně na jeden prut. Nastane-li nehoda, nebo se dítě proviní proti tomuto řádu a nebude v doprovodu dospělého, zodpovídají za něj rodiče.

Zákaz rybolovu bude probíhat také ve dnech, ve kterých bude vodní nádrž propůjčena zájmovým organizacím působících v městysi Brankovice a v době hájení. Přesné datum těchto dní bude včas zveřejněno na našich Facebook stránkách a také vyvěšeno v informační tabuli na hrázi Hlavatky a na nástěnce před Obecním úřadem v Brankovicích.

 

Ostatní podmínky

Mimo uvedené body je lovící povinen se řídit podmínkami výkonu rybářského práva na vodách, mimo pstruhových MRS, o. s. platných od 01. 01. 2018. https://www.mrsbrno.cz/index.php/podminky-lovu/93-blizsi-podminky-vykonu-rybarskeho-prava-na-rybarskych-revirech-mimopstruhovych

Pro šetrné zacházení s rybami musí mít každý lovící podložku pod ryby, desinfekční sprej a háčky bez protihrotů.

 

Vstup do spolku Rybáři Brankovice

Vstup do spolku bude umožněn pouze občanům městyse Brankovice, nebo osobám, které mají k Brankovicím bližší vztah. Přijímání členů bude probíhat výhradně na výročních schůzích, kde o přijetí budou rozhodovat ostatní členové spolku. Při vstupu do spolku je tato osoba povinna zaplatit zápisné, roční příspěvek a poplatek za roční povolenku. Maximální kapacita spolku je 50 členů. Momentálně má spolek 44 členů. Členové budou svoláváni na členské schůze, kde se bude projednávat organizace a řízení spolku.

 

Ceník poplatků:

 1. Jednorázové zápisné (po zaplacení se stáváte členem spolku Rybáři Brankovice, zápisné se nebude po vystoupení ze spolku vracet):
 • Dospělí a mládež 15 – 18 let                                                                                      2 000 Kč
 • Děti do 15 let (v roce dovršení 15 let povinen doplatit 1000 Kč)                                     1 000 Kč

 

 1. Členské příspěvky (platí se každý rok):
 • Dospělí a mládež 15 – 18 let                                                                                         100 Kč
 • Děti do 15 let                                                                                                                50 Kč

 

 1. Cena ročních povolenek k lovu:
 • Dospělí a mládež 15 – 18 let                                                                                         900 Kč
 • Děti do 15 let                                                                                                              450 Kč

Počet povolených úlovků:

 1. Denní lov:
 • Každý člen si může přisvojit max. 1 ks z výše vyjmenovaných ryb
 1. Týdenní lov (Po - Ne):
 • Každý člen si může přisvojit max. 3 ks z výše vyjmenovaných ryb
 1. Roční lov:
 • Končí 31. 12. příslušného roku
 • Člen si za rok může přisvojit max. 10 ks z výše vyjmenovaných ryb, děti do 15 let max. 5 ks

Záznam o ponechaných úlovcích za každý kalendářní rok, musí být odevzdán nejpozději do      15. ledna následujícího roku našemu hospodáři. Každý člen je povinen při koupi povolenky na následující rok mít odevzdaný záznam o ponechaných úlovcích z předešlého roku, jinak povolenka nebude vydána. Povolenka nebo členství musí být uhrazeno, nejpozději do 31. března příslušného roku, v opačném případě nebude povolenka nebo členství na daný rok vydáno. V případě ztráty záznamu o ponechaných úlovcích je člen povinen zaplatit pokutu 1000 Kč. V případě, že pokuta nebude zaplacena, nebude vydána povolenka na daný rok.

 

Plnění pracovních povinností členů spolku Rybáři Brankovice

V roce 2016 se na jedné z členských schůzí odhlasovaly úsekové brigády, s kterými byli všichni členové seznámeni a poté do nich začleněni. Kdo by nesouhlasil se zařazením do úsekových brigád, je možnost si brigády zaplatit a to ve výši 1000 Kč za rok.

Velké brigády budou nadále probíhat, ale díky úsekovým jich bude podstatně méně. Zde bude probíhat údržba prostor, které nepatří do úseků (ostrůvek, přepad a bouda). O těchto brigádách budou členové včas informování prostřednictvím mobilní zprávy nebo emailu.

KDOKOLI SE PROVINÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU, BUDE MU NEPRODLENĚ ODEBRÁNA POVOLENKA. PROVINĚNÍ SE BUDE TAKÉ ŘEŠIT NA ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH, KDE SE PROJEDNÁ DODATEČNÝ TREST V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI PROVINĚNÍ.

 

Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

Kontakty

 • Předseda:  Jan Říha – 773 575 077
 • Hospodář: Josef Buriánek – 721 252 274
 • Jednatel:    Ondřej Hladký – 724 731 925
 • E-mail :      Rybari-brankovice@seznam.cz

 

https://www.facebook.com/RybariBrankovice/