RYBÁŘSKÝ ŘÁD - RYBÁŘI BRANKOVICE, z.s.

 

Platnost: od 01. 01. 2016

 

NA REVITALIZAČNÍ NÁDRŽI HLAVATKA JE POVOLEN LOV RYB POUZE NA POVOLENKU

 

Výdej povolenek

Celoroční povolenka může být vydána pouze pro členy spolku Rybáři Brankovice. Pro zájemce, kteří mají zájem lovit bez členství ve spolku, je zde připravena povolenka:

* Denní: v případě chyť a pusť – 200 Kč

v případě chyť a ber (1 ks ryby) – 350 Kč

 

Výdej povolenek u pana Josefa Hradila, Brankovice, Náměstí č. 40, tel: 731 061 471 a v Obecním pohostinství dle otevírací doby. Po ukončení lovu nám prosím své povolenky vhoďte do schránky, děkujeme.

Vstup do spolku Rybáři Brankovice

Vstup do spolku bude umožněn pouze občanům městyse Brankovice, nebo osobám, které mají k Brankovicím bližší vztah. Přijímání členů bude probíhat výhradně na výroční schůzi, kde o přijetí budou rozhodovat ostatní členové spolku. Při vstupu do spolku je tato osoba povinna zaplatit zápisné, roční příspěvek a poplatek za roční povolenku. Maximální kapacita spolku je 50 členů. Momentálně má spolek 36 členů. Členové budou svoláváni na členské schůze, kde se bude projednávat organizace a řízení spolku.

Ceník poplatků platný pro rok 2016:

a) Jednorázové zápisné (po zaplacení se stáváte členem spolku Rybáři Brankovice, zápisné se nebude po vystoupení ze spolku vracet):

* Dospělí a mládež 15 – 18 let 2 000 Kč

* Dětí do 15 let 1 000 Kč

b) Členské příspěvky (platí se každý rok):

* Dospělí a mládež 15 – 18 let 100 Kč

* Děti do 15 let 50 Kč

c) Cena ročních povolenek:

* Dospělí a mládež 15 – 18 let 900 Kč

* Děti do 15 let 450 Kč

Sumář úlovků za rok 2016, musí být odevzdán nejpozději do 15. ledna 2017 hospodáři.

Každý člen je povinen při koupi povolenky na další rok mít odevzdaný sumář úlovků a docházku k vodě, jinak povolenka nebude vydána.

V případě ztráty povolenky, sumáře úlovků a docházky k vodě je člen povinen zaplatit pokutu 500 Kč. V případě, že pokuta nebude zaplacena, nebude vydána povolenka na další rok.

 

Plnění pracovních povinností členů spolku Rybáři Brankovice

Na rok 2016 se na členské schůzi odhlasovaly úsekové brigády, s kterými byli všichni členové seznámeni a poté do nich začleněni.

Nadále budou fungovat velké brigády, kterých by mělo být díky úsekovým podstatně méně. Zde bude probíhat údržba prostor, které nepatří do úseků (ostrůvek, přepad a bouda). O těchto brigádách budou členové včas informování prostřednictvím mobilní zprávy a emailu.

Počet a nakládání s úlovky

Zákaz přivlastňování si ryb nedosahující této stanovené délky – vyjmenované ryby:

* Kapr obecný od 45 cm do 60 cm

* Amur bílý od 65 cm do 80 cm

* Lín obecný od 35 cm

* Sumec (ULOVENÝ SUMEC NESMÍ BÝT VRÁCEN DO VODY) bez míry

* Jeseter, Candát a Štika obecná musí být vráceny vodě

 

a) Denní lov končí:

* Přisvojením 7 kg všech druhů ryb

* Přisvojením 2 ks z vyjmenovaných ryb i když nebylo dosaženo limitu 7 kg všech druhů ryb

* Pokud dojde k překročení limitu 7 kg ryb poslední ulovenou rybou, může si ji lovící ponechat.

 

b) Týdenní lov končí (Po - Ne):

* Přisvojením třetího kusu z vyjmenovaných ryb

 

c) Roční lov konči:

* 31. 12. příslušného roku

* Přisvojením desátého kusu z vyjmenovaných ryb, děti do 15 let 5 ks

Chytat je samozřejmě povoleno dále, ale bez ponechání si ryby, kromě sumce.

Pro šetrné zacházení s rybami musí mít každý lovící podložku pod ryby, desinfekční sprej a háčky bez protihrotů.

Doba lovu

Lov dravých ryb je zakázán od 1. Ledna do 15. června. Lov sumec celoročně povolen.

Doba lovu v měsících:

* leden, únor, listopad, prosinec od 7:00 do 18:00 hodin

* březen od 5:00 do 21:00 hodin

* duben, září, říjen od 6:00 do 22:00 hodin

* květen, červen, červenec, srpen od 4:00 do 24:00 hodin

 

Doba lovu je jen orientační. Chytání nonstop po domluvě!!!

Zákaz rybolovu

Zákaz rybolovu z tělesa hráze a přepadu (neplatí pro vláčení).

Zákaz rybolovu v hájeném úseku – úsek od přítoku po konec ostrova vyznačeného cedulemi (trdliště).

Děti a mládež do 15 let nesmí lovit bez doprovodu dospělého (nad 18 let) a mohou chytat maximálně na jeden prut. Nastane-li nehoda, nebo se dítě proviní proti tomuto řádu a nebude v doprovodu dospělého, zodpovídají za něj rodiče.

Zákaz rybolovu bude probíhat také ve dnech, ve kterých bude vodní nádrž propůjčena zájmovým organizacím působících v městysi Brankovice a v době hájení. Přesné datum těchto dní bude včas oznámeno a vyvěšeno na nástěnce.

Kontrola a dozor

Kontrolu a dozor, může provádět pouze člen spolku Rybáři Brankovice, který se prokáže kartičkou „Rybářský lístek – stráž“. Chytající je povinen umožnit kontrolu povolenky k rybolovu, rybářského náčiní, nářadí a úlovku. Pokud se chytající dopustil přestupku proti tomuto řádu, nebo také zapůjčil nebo jinak postoupil, zneužil, pozměnil povolenku, chytal na nepovoleném místě, počínal si nepřístojně vůči rybářské stráži nebo jinak poškozoval hospodářské zájmy rybářství, bude mu udělena pokuta až do výše 5 000 Kč a bude nahlášen na Policii ČR pro pytláctví.

Ostatní podmínky

Mimo uvedené body je lovící povinen se řídit podmínkami výkonu rybářského práva na vodách, mimo pstruhových MRS, o. s. platných od 01. 01. 2016. https://www.mrsbrno.cz/rybarske-reviry/468-bp-mp-12

 

KDOKOLI SE PROVINÍ PROTI TOMUTO ŘÁDU, BUDE MU NEPRODLENĚ ODEBRÁNA POVOLENKA. PROVINĚNÍ SE BUDE TAKÉ ŘEŠIT NA ČLENSKÝCH SCHŮZÍCH, KDE SE PROJEDNÁ DODATEČNÝ TREST V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI PROVINĚNÍ.

Tento řád může být doplněn nebo rozšířen o dodatky s podrobnějšími ustanoveními, jak to budou rybářské zájmy vyžadovat.

Kontakty

Předseda – David Učeň – 731 576 293

Hospodář – Emil Remiáš – 721 096 065

Jednatel – Ondřej Hladký – 724 731 925

 

https://rybari-brankovic.webnode.cz